Wednesday, 20 November 2019 00:56

...Some divine wisdom...

Written by

...”Блажен човек, който е придобил мъдрост, и човек, който е спечелил разум, защото нея да придобиеш е по-добре, отколкото сребро да придобиеш, и печалбата от нея е повече, отколкото от злато. Тя е по-скъпа от драгоценни камъни; (ни едно зло не може да й се противи; тя е добре позната на всички, които се приближават към нея,) и нищо, което е теб въжделено, не ще се сравни с нея. В десницата й е дългоденствие, а в левицата й - богатство и слава; (от устата й излиза правда; закон и милост носи на езика си), пътищата й са приятни пътища, и всичките й пътеки - мирни. Тя е дърво за живот на ония, които я придобиват, и блажени са, които я запазват.”...(Притчи Соломонови, 3:13-18)

*********

...”Тогава Иисус казваше на повярвалите в Него (иудеи): ако вие пребъдете в словото Ми, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни”... (Йоан, 8:31-32)

*********

"Според мярата на приближаването си към Бога човек все по ясно осъзнава собственото си несъвършенство, поради това "покаянието всякога подхожда на всички грешници и праведници, които желаят да получат спасение. И няма предел на усъвършенстването..."". (Св. Исаак Сирин, Слово 71)

*********

…"Молитва от митрополит Филарет Московски

Господи, аз не зная какво да искам от Теб.
 Ти едничък знаеш какво ми е потребно.
 Ти ме обичаш повече, отколкото аз умея да обичам себе си.
 Отче! Дай на Твоя раб това, което не умея да искам.
 Не дръзвам да прося нито кръст, нито утеха - само стоя пред Теб.
 За Теб сърцето ми е открито.
 Ти виждаш моите нужди, които самият аз не осъзнавам.
 Виж и постъпи с мен според Твоята милост:
 накажи ме, изцели ме, смири ме, въздигни ме.
 Благоговея и безмълствувам пред Твоята свята воля
 и пред Твоя непостижим за мене промисъл.
 Готов съм на саможертва, предавам се всецяло на Теб.
 Нямам друго желание, освен да върша Твоята света воля.
 Научи ме да се моля. Амин!"...

*********************

...“Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies; nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand; in her left hand are riches and honor. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. She is a tree of life to those who take hold of her; those who hold her fast will be blessed”(Proverbs 3 : 13-18)...

*********

...“To the (Jews) who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.” (John 8 : 31-32)...

*********

"By his measure of approaching God, one becomes more and more aware of one's own imperfection; therefore, "repentance is always appropriate to all sinners and righteous who desire salvation. And there is no limit to perfection ..."". (St. Isaac Sirin , Word 71)

*********

Morning Prayer of Metropolitan Philaret of Moscow

...“O Lord, I do not know what to ask of Thee. Thou alone knowest what I need. Thou lovest me more than I know how to love myself. O Father, grant Thy servant what I myself do not know how to ask. I do not dare to ask a cross of Thee, nor consolation; I only stand before Thee with my heart open; Thou seest the needs that I myself do not know. Look, and work in me according to Thy mercy; smite and heal me, cast me down and raise me up! I am reverent and silent before Thy holy will and ways that are unfathomable to me. I offer myself as a sacrifice to Thee; teach me to pray. Do Thou Thyself pray in me. Amen.”...

Kind regards, Rosti

Read 9297 times